Produkt dnia
Maska FFP2 KN95 bez zaworka - zestaw 50 szt.
Maska FFP2 KN95 bez zaworka - zestaw 50 szt.
75,00 zł 50,00 zł
zestaw
Maska FFP2 KN95 bez zaworka - zestaw 100 szt.
Maska FFP2 KN95 bez zaworka - zestaw 100 szt.
150,00 zł 100,00 zł
szt.
Maska FFP2 KN95 bez zaworka- zestaw 250 szt.
Maska FFP2 KN95 bez zaworka- zestaw 250 szt.
375,00 zł 250,00 zł
szt.
Maska FFP2 KN95 bez zaworka - zestaw 500 szt.
Maska FFP2 KN95 bez zaworka - zestaw 500 szt.
750,00 zł 430,00 zł
szt.
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar S
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar S
68,00 zł 39,00 zł
szt.
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar M
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar M
68,00 zł 39,00 zł
szt.
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar L
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar L
68,00 zł 39,00 zł
szt.
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar XL
Rękawiczki nitrylowe 100 sztuk rozmiar XL
68,00 zł 39,00 zł
szt.
Maseczka chirurgiczna MEDYCZNA - zestaw 50 sztuk
Maseczka chirurgiczna MEDYCZNA - zestaw 50 sztuk
20,00 zł 12,00 zł
szt.
Maseczka chirurgiczna MEDYCZNA - zestaw 100 sztuk
Maseczka chirurgiczna MEDYCZNA - zestaw 100 sztuk
40,00 zł 24,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty / REGULAMIN

 

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 537117992.

Regulamin sklepu internetowego

 par. 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy i księgarnia „IBF Medical & Beauty Market” dostępny pod adresem internetowym market.ibfgroup.pl , prowadzony jest przez Innova Business International Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9452231777, KRS 0000813588, REGON 384865538
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Podstawa:

  Zgodnie z Art. 8. 1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca:

  określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”;

  nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

  Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

  Regulamin określa w szczególności:

  - rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  - warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

  - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

  - zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

  - warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  - tryb postępowania reklamacyjnego.

  - Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem

 

 par. Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Innova Business Forum Group Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000591812, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 6751529224 REGON 363239760
 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym market.ibfgroup.pl
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Urządzenie - dostępna na tej platformie oraz w portalu allegro rzecz ruchoma, której wykonanie zamawia Zamawiający.

 par. Kontakt ze Sklepem i Producentem/Dystrybutorem

 1. Adres Sprzedawcy: Żabiniec 101 /1,31-215 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ibfgroup.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 537117992
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 91 2530 0008 2062 1063 3677 0001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 11:00 – 19:00

 par. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 par. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 par. 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 par. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 par. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka paczkomatem INPOST
 3. Przesyłka kurierska 
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto sprzedawcy
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 6. Dokonanie przedpłaty jest zadatkiem w rozumieniu Art. 394. § 1 Kodeksu Cywilnego. podlega rozliczeniu a w razie odstąpienia od umowy Przyjmujący zamówienie może zadatek zachować. Brak przedpłaty w terminie trzech dni od złożenia jest równoznaczny z odstąpieniem Zamawiającego od umowy wykonania usług.
 7. Brak odebrania paczki z urządzeniami, maskami i produktami od kuriera pocztowego nie zwalnia Zamawiającego od konieczności dokonania zapłaty za usługę. Płatność będzie w takim przypadku traktowana jako odroczona z 7 dniowym terminem płatności.
 8. Ceny podane przy pozycjach prezentujących dane urządzenie czy maski są cenami BRUTTO. Wartości cenowe nie zawierają kosztów transportu, który jest doliczany dodatkowo przez platformę zamówieniową automatycznie. Ceny transportu podano na stronie www.market.ibfgroup.pl 
 9. Wpłacenie do Przyjmującego zamówienie niepełnej przedpłaty skutkuje nie rozpoczęciem wykonania aparatury, czy prokucji masek. Przyjmujący zamówienie wysyła do Zamawiającego e-mail z wezwaniem do dopłaty. Brak odpowiedzi w dniu wysłania informacji spowoduje odesłanie wpłaty do Zamawiającego tego samego dnia, tak aby po stronie Przyjmującego zamówienie nie powstało zobowiązanie podatkowe. Przyjmujący zamówienie w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo naliczenia odstępnego w ciężar Zamawiającego.
 10. W przypadku nie odebrania paczki płatnej za pobraniem  przez Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych Przyjmujący zamówienie może odstąpić od pobrania całej kwoty za urządzenie czy produkcję masek. Zamawiający jednak zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości odstępnego wartości urządzeń w terminie do 3 dni.

par. 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 par. 10 - akceptacja regulaminu

 1. Zamawiający jest to podmiot określony na fakturze i w zamówieniu jako Nabywca lub Kupujący, który zatwierdzając warunki transakcji określone niniejszym regulaminem, wyraża pełną zgodę na wszystkie jego regulacje oraz zawiera z Przyjmującym zamówienie umowę o wykonanie urządzeń jako dzieła zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin a następnie dokonuje zamówienia wykonania urządzeń u Przyjmującego zamówienie poprzez sklep internetowy www.market.ibfgroup.pl lub poprzez portal allegro. Na www.market.ibfgroup.pl  Zamawiający dodatkowo potwierdza akceptacje regulaminu oznaczając stosowny check-box.
 3. Przyjmujący zamówienie przyjmuje zamówienia wykonania urządzeń i masek na podstawie druków z rubrykami zasyłanych na e-mail. Zapłata za fakturę Pro-Forma oznacza w ów czas, że Zamawiający w pełni zaakceptował niniejszy regulamin.
 4. Przyjmujący zamówienie wysyła do Zamawiającego informację, że regulamin został przez niego zaakceptowany poprzez e-mail zawierający link do treści niniejszego dokumentu. Jeżeli Zamawiający zaakceptował regulamin pochopnie i nie zgadza się z jego treścią jest zobowiązany do wysłania e-mail do Przyjmującego zamówienie z anulowaniem transakcji. Jeżeli tego nie uczyni, oznacza to, że regulamin w pełni zaakceptował i wyraża pełną zgodę na jego postanowienia.

Par. 11 - Sprzedaż do UE oraz Eksport

 1. Zamawiający będący podmiotem zagranicznym mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub po za jej granicami oraz określony na fakturze i w zamówieniu jako Nabywca, Kupujący lub Buyer, zatwierdzając warunki regulaminu, oświadcza, że wyraża pełną zgodę na stosowanie prawa, norm i ustawodawstwa polskiego.
 2. Zamawiający znajdujący się na terenie Unii Europejskiej jednocześnie dysponujący numerem podatkowym VAT-EU (VAT-VIES) podczas zamówienia ma prawo do obniżenie ceny usługi o podatek VAT występujący na terenie Polski t.j. 23%. W celu uzyskania sprzedaży w kwocie NETTO podczas zamawiania w okienko „kupon rabatowy” należy wpisać hasło „VATUE” oraz w zamówieniu podać swój VAT-VIES.
 3. Zamawiający znajdujący się na terenie Unii Europejskiej zobowiązuje się do zapłaty podatku VAT w kraju swojej siedziby.
 4. Koszt wysyłki do krajów Unii Europejskiej przedstawiony jest ryczałtem, w jednej kwocie dla wszystkich adresów wysyłki.
 5. Zamawiający będący po za granicami Unii Europejskiej zakupuje usługi u Przyjmującego zamówienie z zerową stawką podatku VAT. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz cła w swoim kraju przy odprawie celnej.
 6. Przyjmujący zamówienie przy eksporcie usługi dodaje do urządzeń deklarację WE zgodności z normami. Zamawiający sam ustala, czy usługa zostanie wpuszczona do jego kraju z certyfikatem WE.
 7. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności względem importera za koszt paczki oraz wszelkie inne straty spowodowane cofnięciem paczki przy odprawie celnej.
 8. Zamówienia wysyłane po za granice UE wyceniane są w e-sklepie na „0” złotych. Zamawiający uiszcza należność Przyjmującemu zamówienie na podstawie wysłanej do niego faktury Pro-Forma z uwzględnieniem kosztów wysyłki do danego kraju.
 9. Dodatkowo do Zamawiającego zostaje wysłany link do dokonania płatności kartą kredytową lub ze swojego banku.

par. 12 - Zamawianie Urządzeń/Masek Ochronnych

 1. Ilość, rodzaj i typ urządzeń oraz wartość zamówienia aparatury specjalistycznej / masek Zamawiający ustala poprzez asortyment dodany do podstrony „zamawiane produkty” niniejszej platformy zamówieniowej, poprzez asortyment zalicytowany na "kup teraz" w portalu aukcyjnym Allegro lub poprzez zamówienie ogólne z rubrykami zasłane na e-mail.
 2. Maksymalna ilość zamawianych urządzeń i to dwie sztuki oraz 5000 tys maseczek. Zamówienie większej ilości realizowane będzie w oparciu o przepisy dostawy z Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zamówienie ilościowo wyniesie ponad dwie sztuki danego urządzenia Przyjmujący zamówienie będzie je realizował periodycznie dochowując terminu: dwie sztuki co siedem dni, na co Zamawiający wyraża pełną zgodę.
 3. Zasada działania, filmy oraz przeznaczenie urządzeń z podane są w opisach szczegółowych asortymentu ukazujących się w sieci internet w sposób ciągły. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do wykonania urządzenia w obudowie o innym kolorze i nieco innych wymiarach, które nie wpływają na jakość oraz funkcjonalność aparatury oraz prawo dopasowania urządzenia do odbiorników Zamawiającego. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do produkcji masek w innym kolorze niż na zdjęciu, z tytułu braku dostępności innych materiałów
 4. Przyjmujący zamówienie wysyła dzieło do Zamawiającego w terminie podanym w opisie urządzeń lub po kliknięciu w miniaturkę – obrazek. Termin liczony jest od dnia dokonania przedpłaty, lub, tylko przy płatnościach o wartości ograniczonej – podanej na stronie www, za pobraniem, (gdy są obecnie aktywowane), od dnia złożenia zamówienia. Terminy podane przy urządzeniach i na portalu Allegro określają czas wykonania jednej sztuki urządzenia.
 5. Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo do przedłużenia realizacji zamówienia do 14 dni. Brak przedpłaty w terminie trzech dni od złożenia zamówienia lub nieodebranie paczki za pobraniem jest równoznaczny z odstąpieniem Zamawiającego od umowy wykonania urządzeń.
 6. Po dokonaniu zamówienia do Zamawiającego z automatu zostaje wysyłany e-mail z podaniem specyfikacji zamówienia, ilości, cen, kwot do zapłaty oraz terminu realizacji. 
 7. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie pełne prawo do odmowy wykonania urządzeń, masek, produktów jeżeli Zamawiający we wcześniejszym okresie nie wywiązał się z umowy, nie odebrał paczki od kuriera pocztowego lub zwrócił urządzenia odstępując od umowy. Jeżeli Zamawiający próbuje wykorzystać urządzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli nie podał numeru NIP lub PESEL lub jest niepełnoletni. Jeżeli Przyjmujący zamówienie nie posiada mocy przerobowych.
 8. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo odmowy dalszej współpracy i wykonania urządzeń dla Zamawiającego, który nie uregulował należności za naprawę aparatu, wyprodukowanych masek lub nie zapłacił za usługi dodatkowe.

par. 13 - Płatności za usługi:

 1. Przyjmujący zamówienie zapewnia możliwość zapłaty: przedpłatą za przelewem bankowym
 2. Dokonanie przedpłaty jest zadatkiem w rozumieniu Art. 394. § 1 Kodeksu Cywilnego. podlega rozliczeniu a w razie odstąpienia od umowy Przyjmujący zamówienie może zadatek zachować. Brak przedpłaty w terminie trzech dni od złożenia jest równoznaczny z odstąpieniem Zamawiającego od umowy wykonania usług.
 3. Brak odebrania paczki z urządzeniami od kuriera pocztowego nie zwalnia Zamawiającego od konieczności dokonania zapłaty za usługę. Płatność będzie w takim przypadku traktowana jako odroczona z 7 dniowym terminem płatności.
 4. Ceny podane przy pozycjach prezentujących dane urządzenie są cenami BRUTTO. Wartości cenowe nie zawierają kosztów transportu, który jest doliczany dodatkowo przez platformę zamówieniową automatycznie. Ceny transportu podano na stronie www.market.ibfgroup.pl
 5. Wpłacenie do Przyjmującego zamówienie niepełnej przedpłaty skutkuje nie rozpoczęciem wykonania aparatury. Przyjmujący zamówienie wysyła do Zamawiającego e-mail z wezwaniem do dopłaty. Brak odpowiedzi w dniu wysłania informacji spowoduje odesłanie wpłaty do Zamawiającego tego samego dnia, tak aby po stronie Przyjmującego zamówienie nie powstało zobowiązanie podatkowe. Przyjmujący zamówienie w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo naliczenia odstępnego w ciężar Zamawiającego.
 6. W przypadku nie odebrania paczki płatnej za pobraniem  przez Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych Przyjmujący zamówienie może odstąpić od pobrania całej kwoty za urządzenie. Zamawiający jednak zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości odstępnego wartości urządzeń w terminie do 3 dni.

 par. 14 - Wysyłka urządzeń/masek i produktów:

 1. Od momentu przekazania paczki firmie kurierskiej odpowiedzialność za nią ponosi przewoźnik. W obrocie paczkami obowiązuje regulamin przewoźnika.
 2. Paczki są ubezpieczone do kwoty 1 tysiąca złotych. Dochodzenia roszczeń od przewoźnika lub platform płatniczych Zamawiający dokonuje własnym kosztem i staraniem.
 3. Przyjmujący zamówienie po wykonaniu urządzeń wysyła e-mail do Zamawiającego o tym fakcie a następnie przekazuje paczkę do przewoźnika - kurierskiej firmy spedycyjnej. Przewoźnik wysyła informację na e-mail o dacie dostarczenia paczki do Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do oczekiwania na kuriera pocztowego w dniu dostawy paczki.
 4. Urządzenia wysyłane przez Zamawiającego do Przyjmującego zamówienie bez wcześniejszej informacji na e-mail, w jakim celu zostały przysłane nie będą odbierane od kuriera pocztowego. Powyższe zostało wprowadzone na skutek zasyłania paczek bez danych nadawcy i jakiegokolwiek dokumentu. Na powyższe Zamawiający wyraża pełną zgodę.
 5. Zamawiający zwracając zamówione urządzenie powołuje do wysyłki swoją firmę kuriersko-spedycyjną. Za wysłaną paczkę materialnie odpowiada Zamawiający i jego spedytor. W przypadku zaginięcia paczki Zamawiający dochodzi odszkodowania od swojego spedytora własnym kosztem i staraniem.
 6. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie urządzeń na adres z faktury a nie adres dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający otrzyma link do listu przewozowego, gdzie będzie mógł przekierować paczkę. Przyjmujący zamówienie nie ma możliwości przekierowania wysłanych paczek.

 

par. 15 -Kwestie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych:

 1. Zamawiający określony na fakturze i w zamówieniu jako Nabywca lub Kupujący, akceptując warunki regulaminu, bezwzględnie oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia elektryczne lub inne zawodowe uprawniające go do instalacji i uruchomienia zamówionych urządzeń lub prowadzi działalność gospodarczą lub do montażu urządzeń zatrudni taką osobę.
 2. Zamawiający, akceptując regulamin, oświadcza, z pełną odpowiedzialnością, że zdaje sobie sprawę z ryzyka porażeniem prądem elektrycznym oraz następstwami działania pola elektromagnetycznego lub ozonu O3 przy uruchamianiu urządzeń. Zamawiający oświadcza także, że posiada stosowne uprawnienia zawodowe do uruchomienia, montażu i eksploatacji zamówionych aparatów.
 3. Zamawiający, akceptując regulamin, oświadcza, że nabywa urządzenia w celu zamontowania ich jako część w instalacji elektrycznej, maszynie, urządzeniu, warsztacie, zakładzie, biurze lub do dalszej odsprzedaży w powyższym celu. Zamawiający zobowiązuje się do przeczytania instrukcji techniczno-ruchowej Dtr przed instalacją urządzeń. Zobowiązuje się stosowania zaleceń Dtr/WE podczas instalacji urządzeń.
 4. Zamawiający, akceptując regulamin, oświadcza, że: otwarcia obudowy urządzeń dokona wyłącznie za działaniem uprawnionej osoby, po odłączeniu ich od źródła zasilania oraz zachowa szczególną ostrożność przy pracach pod napięciem, polem magnetycznym, elektrycznym lub obecnością ozonu.
 5. Zamawiający, akceptując regulamin, oświadcza, że nie zainstaluje zakupionych urządzeń w strefie zagrożonej pożarem lub wybuchem,  w strefie ochronnej od  0 do III w łazience, basenie i podobnej instalacji. Nie zainstaluje urządzeń na placu budowy w strefie IV bez wyłącznika RCD. Nie zainstaluje urządzeń w innych miejscach, gdzie taka instalacja jest zabroniona lub wywoła niepożądane skutki, porażenie lub pożar. Wszelkie oświadczenia Zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 6. Zamawiający, akceptując regulamin, zobowiązuje się do bezwzględnego wykonania badań rozruchowych każdego zainstalowanego urządzenia. Wyniki pomiarów muszą być wpisane do druku: „Protokół instalatora z uruchomienia aparatu” znajdującego się na końcu instrukcji Dtr/WE oraz podpisane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Niniejszy druk musi być zeskanowany i przysłany do Przyjmującego zamówienie pod rygorem utraty gwarancji oraz możliwości zwrotu urządzeń.
 7. Zamawiający, posiadający stosowne uprawnienia zawodowe, akceptując regulamin, zobowiązuje się do wykonania niezbędnych końcowych uruchomieniowych czynności regulacyjnych urządzeń własnym kosztem i staraniem. Ustawienia prądów w odbiornikach, napięć wyjściowych, obrotów, liniowości obrotów, obrotów minimalnych i maksymalnych, temperatur, wycechowania temperatur oraz innych koniecznych parametrów.

 

par. 16 - Zwolnienia Przyjmującego zamówienie z odpowiedzialności:

 1. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za porażenie prądem elektrycznym, zatrucie gazem (ozonem) lub skutkami działania pola elektromagnetycznego, na co Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę. Zamawiający musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz elektryczne uprawniające go do montażu, instalacji, uruchomienia i eksploatacji zamawianej aparatury.
 2. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za uszkodzenia elektrycznych, silników, wentylatorów, grzałek oraz innych odbiorników z racji braku możliwości dokonania badań elektrycznych i pomiaru prądów pobieranych przez odbiorniki po zamontowaniu urządzeń. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 3. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za uszkodzenia elektrycznych, silników, wentylatorów, grzałek oraz innych odbiorników z racji eksploatacyjnych uszkodzeń wykonanych przez niego urządzeń. Urządzenia elektroniczne z racji swojej konstrukcji mają prawo do uszkodzeń spowodowanych przepięciami w sieci elektroenergetycznej, przeciążeniami, zwarciami, szpilkami łączeniowymi, przegrzaniem, zużyciem oraz podobnymi czynnikami. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 4. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za cieplne działanie urządzeń oraz pożary spowodowane pracą urządzeń. Na urządzeniach oraz w dokumentacji Dtr podana jest informacja o stopniu ochrony obudowy IP oraz informacja, że urządzeń nie wolno stosować w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 5. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za skutki zainstalowania urządzeń w miejscach wilgotnych w których istnieje prawdopodobieństwo porażenia prądem elektrycznym. Na urządzeniach oraz w dokumentacji Dtr podana jest informacja, że aparatury wykonanej przez Przyjmującego zamówienie w takich miejscach instalować nie wolno. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 6. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za skuteczność działania demagnetyzerów elektrycznych i ozonatorów. Przy urządzeniach podane są niezbędne parametry, do określenia zasadności stosowania urządzeń, natomiast Zamawiający oświadczył, że posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę techniczną. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 7. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za zakłócenia elektromagnetyczne wywołane pracą urządzeń. Instalator urządzeń zobowiązany jest do wykonania stosownych badań elektrycznych w powyższym zakresie. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 8. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich, za utracone korzyści zarobkowe oraz majątkowe z racji wadliwego działania urządzeń. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania stosownych badań rozruchowych oraz do zasłania do Przyjmującego zamówienie protokołu z podłączania urządzeń. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 9. Wszelką odpowiedzialność przyjmującego zamówienie względem zamawiającego oraz osób trzecich ogranicza się do wartości zamawianych urządzeń na co Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 10. Za podłączenie oraz uruchomienie aparatury odpowiedzialność w zakresie parametrów, jakie mógł stwierdzić podczas montażu, ponosi instalator urządzeń wykonanych przez Przyjmującego.
 11. Zamawiający określony na fakturze i w zamówieniu jako Nabywca lub Kupujący ozonatory oraz inne urządzenia elektryczne, akceptując warunki regulaminu, bezwzględnie oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia elektryczne lub inne zawodowe uprawniające go do obsługi, eksploatacji, podłączenia i uruchomienia zamówionych urządzeń oraz prowadzi stosowną działalność zawodową lub gospodarczą.

   

 

par. 17 - Obostrzenie epidemiologiczne

 1. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do przedłużenia realizacji zamówień w przypadku choroby, kwarantanny lub innej klęski epidemiologicznej, o czas tej choroby,
 2. Zamawiający wyraża pełną zgodę, że w przypadku wystąpienia powyższego nie odstąpi od umowy wykonania urządzeń oraz nie wystąpi do Przyjmującego zamówienie o zwrot należności za usługę.
 3. Zamawiający wyraża pełną zgodę, że w przypadku utraty przez Przyjmującego zamówienie zdolności do pracy lub śmierci należność wpłacona do Przyjmującego zamówienie na wykonanie usługi przepada.
 4. Wszelkie produkty higieniczne na podstawie art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumentów nie podlegają zwrotowi.

 

par. 18 - Dokumentacja, oświadczenie gwarancyjne, serwis:

 1. Przyjmujący zamówienie dostarczy do urządzeń dokumentację Dtr, opis uruchomienia, schematy podłączeniowe oraz deklarację zgodności z polskimi normami. Przyjmujący zamówienie poddaje urządzenia  stosownym pomiarom elektrycznym, prądowym, napięciowym, temperaturowym, oscylograficznym, elektromagnetycznym i radiowej analizie widma. Przyjmujący zamówienie oznaczy urządzenia znakiem CE. Zamawiający oświadcza, że jeżeli zakres badań będzie dla niego niewystarczający, pomiary dodatkowe wykona własnym kosztem i staraniem.
 2. Przyjmujący zamówienie udziela 2 letniej gwarancji na darmowe naprawy urządzeń uszkodzonych z powodu wady fabrycznej.
 3. Z gwarancji wyłącza się  wymianę wykonawczych podzespołów mocy i ich driverów, tyrystorów, tranzystorów, transformatorów, zabezpieczenia temperaturowego, resetu zabezpieczenia bimetalicznego oraz uszkodzonych mechanicznie listew przewodowych zaciskowych oraz wszelkich innych elementów uszkodzonych na skutek wadliwego podłączenia.
 4. Zamawiający, zatwierdzając regulamin, wyraża zgodę, że warunkiem uzyskania naprawy gwarancyjnej jest podpisanie i poprawne wypełnienie dokumentu „Protokół instalatora z uruchomienia aparatu” znajdującego się na końcu tego regulaminu, przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Dokument musi być wysłany do Przyjmującego zamówienie po uruchomieniu urządzeń.
 5. Przy kierowaniu urządzeń do naprawy należy wypełnić i zasłać na e-mail Przyjmującego zamówienie fakturę VAT, dokument „Reklamacja, zamówienie wykonania naprawy” oraz „ Protokół instalatora z uruchomienia aparatu” które znajdują się na końcu tego regulaminu. Brak wysłania tego druku poskutkuje nieprzyjęciem urządzenia do serwisu.
 6. Przyjmujący zamówienie, jako gwarant wykonuje naprawy urządzeń w terminie maksymalnie 7 dni od 1 urządzenia. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia uszkodzonego ponad dwa razy w ten sam sposób. Przyjmujący zamówienie jako gwarant nie wymienia uszkodzonych urządzeń na nowe. Ewentualnej wymianie na nawą podlega jedynie płyta główna urządzenia. Zamawiający nie zwraca należności za uszkodzone urządzenia.
 7. Dwuletni okres gwarancji przysługujący Zamawiającemu biegnie na nowo od daty wykonania naprawy jedynie wady fabrycznej urządzenia. Warunkiem uzyskania nowego terminu jest zasłanie do Przyjmującego zamówienie, przy kolejnej naprawie, listu naprawczego dodawanego przy odesłaniu urządzenia z naprawy poprzedniej. List ten jest dołączany do każdego odsyłanego naprawionego urządzenia z opisem usunięcia usterki i daty wykonania naprawy.
 8. Koszty naprawy płatnej wyceniane są w w spółce Innova Business International Sp. z o. o. w stosunku do zniszczeń. Koszt jest uzależniony od rodzaju zniszczeń. Wycena jest wysyłana poprzez e-mail do Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zgadza się na naprawę płatną, opłaca ją, na zasadach przedpłaty w terminie do 3 dni. Brak zapłaty w tym terminie spowoduje odesłanie urządzenia nienaprawionego. Naprawa płatna, z winy użytkownika, nie wznawia 2 letniego terminu gwarancji.
 9. Przyjmujący zamówienie nie prowadzi serwisu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjmujący zamówienie nie zajmuje się instalacją i podłączaniem aparatury w terenie. Produkcja objęta jest tajemnicą handlową, nie ma możliwości, aby Zamawiający przyjeżdżał do siedziby Przyjmującego zamówienie.
 10. Bezpowrotnie traci gwarancję podmiot, który nie uregulował należności za naprawę płatną, za odpłatne sprawdzenie sprawnego urządzenia lub za części, elementy dodatkowe, na które wystawiono ofertę do zapłaty lub fakturę z płatnością odroczoną.
 11. Jeżeli urządzenie wykonywane jest przez firmę trzecią z podaniem jej marki warunki gwarancji realizowane są przez tę firmę na warunkach i zasadach przez nią określone, na co Zamawiający akceptując ten regulamin wyraża pełną zgodę.

 

par. 19 - Rękojmia i jej wyłączenia

 1. Zamawiający określony na fakturze i w zamówieniu jako Nabywca lub Kupujący, akceptując warunki regulaminu, bezwzględnie oświadcza, że zapoznał się z zasadą działania i regulacji oferowanych urządzeń oraz produktów, zapoznał się z opisem produktu jaki zamówił i zaakceptował taki stan rzeczy.
 2. Przyjmujący zamówienie udziela Zamawiającemu uruchomieniowej rękojmi za wady,  na dostawę urządzeń, zgodnie z opisem podanym przy danym aparacie oraz zaprezentowanym filmem z jego działania. Stwierdzone wady urządzeń Przyjmujący zamówienie zobowiązuję się usunąć w terminie 7 dni od jednego urządzenia. Jeżeli wady usunąć się nie da Zamawiającemu przysługuje wyłącznie obniżenie ceny o maksymalnie 30%. (trzydzieści procent). Na powyższe akceptując regulamin Zamawiający wyraża pełną zgodę i aprobatę.
 3. Zamawiający zatwierdzając regulamin, wyraża zgodę, że po upływie 14 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży, dzieło uważa się za odebrane technicznie wraz z ewentualnymi wadami i usterkami a umowę traktuje się jako zrealizowaną i spełnioną. Zatem po upływie 14 dni od daty wystawienia faktury rękojmia zostaje wyłączona się w całości, na co Zamawiający, akceptując regulamin wyraża pełną zgodę i aprobatę.
 4. Zamawiający będący konsumentem, zatwierdzając regulamin, wyraża zgodę, że po upływie 1 roku od daty otrzymania urządzeń, dzieło uważa się za odebrane technicznie wraz z ewentualnymi wadami i usterkami a umowę traktuje się jako zrealizowaną i spełnioną. Zatem po upływie 1 roku rękojmia zostaje wyłączona się w całości, na co Zamawiający, akceptując regulamin wyraża pełną zgodę i aprobatę.
 5. Zamawiający, zatwierdzając regulamin, wyraża zgodę, że zgodnie z Art. Z 558 K.C. z rękojmi wyłącza się w całości Art.-561 i Art. 568 oraz Art. 566. paragraf.-1 K. C. Zgodnie z Art. 557. paragraf.-1. Przyjmujący zamówienie jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
 6. Jeżeli zamówienie realizowane jest w oparciu o przepisy dostawy, periodycznie. Zamawiający zobowiązany jest do wstępnego testowego zamówienia jednej sztuki danego aparatu lub produktu. Jeżeli Zamawiający przetestuje urządzenie pozytywnie i zamówi jego większą ilość rękojmia za wady zostaje wyłączona w całości, w dniu dokonania tego zamówienia. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę.
 7. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za podłączane do jego układów urządzenia, maszyny, silniki i inne odbiorniki z racji braku możliwości sprawdzenia poprawności połączeń elektrycznych oraz wykonania stosownych pomiarów rozruchowych na miejscu u Zamawiającego. Nie ponosi również odpowiedzialności za wady produkcyjne. Na powyższe Zamawiający akceptując regulamin wyraża pełną zgodę i aprobatę.
 8. Jeżeli urządzenie wykonywane jest przez firmę trzecią z podaniem jej marki warunki rękojmi realizowane są przez tę firmę na warunkach i zasadach przez nią określone, na co Zamawiający akceptując ten regulamin wyraża pełną zgodę.

 

par. 20 - Odstąpienie od umowy podmiotu prowadzącego działalność zawodową lub gospodarczą

 1. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni, lecz przed wykonaniem usługi. Po wysyłce urządzeń, czyli po wykonaniu usługi w całości odstąpienie od umowy nie będzie możliwe, na co Zamawiający wyraża pełną zgodę.
 2. Warunkiem odstąpienia jest wysłanie do Przyjmującego zamówienie formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod linkiem „regulaminy” lub druku odstąpienia dostępnego na końcu tego regulaminu oraz opcjonalnie, zasyła regulamin z dnia zakupu, o ile go posiada.
 3. Zgodnie z Art.-396 Ustawy Kodeks Cywilny warunkiem odstąpienia od umowy jest jednoczesna wpłata odstępnego Wpłaty należy dokonać na konto Innova Business International Sp. z o. oo., podany w stopce strony
 4. Zamawiający określony na fakturze i w zamówieniu jako Nabywca lub Kupujący, akceptując warunki regulaminu oświadcza, że odstąpi od za opłatą odstępnego w wysokości 60% (czterdzieści procent) od ceny zamówionych urządzeń brutto.
 5. Odstępne podlega wpłacie do Przyjmującego zamówienie także w przypadku wymiany urządzenia na inne, jeżeli zostało zamówione nietrafnie lub omyłkowo.
 6. Odstępne jest karą umowną za odstąpienie od umowy i nie podlega pod VAT, zatem na kwotę odstępnego będzie wystawiony rachunek bez podatku VAT. Warunkiem zwrotu należności za urządzenie potwierdzenie odbioru korekty VAT dokonane poprzez e-mail.
 7. Zamawiający, zatwierdzając regulamin, wyraża zgodę, że Przyjmujący zamówienie oddaje Zamawiającemu należność opłaconą za urządzenia w terminie 14 dni.
 8. Zamawiający całkowicie traci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do odmowy odstąpienia od umowy wykonania urządzeń bez podania przyczyny, na co Zamawiający akceptując niniejszy regulamin wyraża pełną zgodę.

 

par. 21 - Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni, lecz przed wykonaniem usługi. Po wysyłce urządzeń, czyli po wykonaniu usługi w całości odstąpienie od umowy nie będzie możliwe, na co Konsument wyraża pełną zgodę.
 2. Konsument oświadcza, że niniejszym regulaminem został poinformowany, że po spełnieniu usługi odstąpienie nie będzie możliwe.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Domniema się, że Konsument przed dokonaniem zamówienia niniejszy regulamin, zwłaszcza w kwestii odstąpienia, dokładnie przeczytał.
 4. Warunkiem odstąpienia jest wysłanie do Przyjmującego zamówienie formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod linkiem „regulaminy” lub druku odstąpienia dostępnego na końcu tego regulaminu oraz opcjonalnie, zasyła regulamin z dnia zakupu, o ile go posiada.
 5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ustawy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Zwrot należności za odstąpienie od umowy (przedpłaty) następuje na dobro konsumenta w terminie 14 dni od wypowiedzenia umowy wykonania urządzeń z pomniejszeniem o świadczenie spełnione.
 8. Po odstąpieniu Konsument otrzyma część usługi wykonanej do czasu odstąpienia oraz zamówiony na cel wykonania usługi materiał.
 9. Konsument całkowicie traci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Zgodnie z Art.-22(1) Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Nie będzie uznany za konsumenta podmiot zamawiający aparaturę elektryczną lub elektroniczną przeznaczoną wyłącznie do zastosowań przemysłowych. Taką jak np. sterowniki wentylatorów i silników przemysłowych, czy też demagnetyzerów do rozmagnesowywania detali i narzędzi stalowych.

 

 par. 22 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem zakupu masek higienicznych, ozonatorów, które są realizowane na zamówienie i traktowane jako usługa, o czym stanowią poprzednie paragrafy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 14. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 15. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 16. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 17. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 18. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 19. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 21. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 par. 23 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 par. 24 - Pozostałe regulacje

 1. Zamawiający, prowadzący działalność gospodarczą lub będący osobą cywilną prowadzącą działalność zawodową, wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT lub korekty VAT bez jego podpisu oraz podpisu wystawcy. Podstawą księgowanie korekt VAT przez Przyjmującego zamówienie jest przelew bankowy potwierdzający zwrot należności oraz potwierdzony e-mail, że Zamawiający korekty otrzymał lub potwierdzenie dostarczenia faktur firmą spedycyjną.
 2. Zamawiający rezygnuje z wystawienia paragonu fiskalnego. Przyjmujący zamówienie nie prowadzi sprzedaży gotówkowej oraz zwrotów w gotówce. Wszystkie operacje sprzedaży zarówno dla firm i osób prywatnych dokumentowane są przez przyjmującego zamówienie fakturą VAT. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego z racji braku możliwości odliczenia podatku VAT. Bieżący status VAT Przyjmującego zamówienie dostępny jest na stronie MF.
 3. Przyjmujący zamówienie  jest ubezpieczony od zawodowej odpowiedzialności cywilnej w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz do Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa do 1 miliona złotych. Wszelkie roszczenia Zamawiającego względem Przyjmującego zamówienie  rozpatrywane będą z udziałem powyższych instytucji. Ubezpieczyciel powołuje stosowną komisję do sprawdzenia warunków zajścia powodującego roszczenie. Odszkodowania wypłaca wyłącznie ubezpieczyciel. (Dotyczy Ozonatorów Avo technika Sp. z o.o.)
 4. Urządzenia  nabyte  przez Zamawiającego opracowano w spółce AVO technika. Posiadają oryginalny układ połączeń części elektronicznych i elektrycznych nie występujący w innych opracowaniach. Prawa autorskie urządzenia chronione są umową miedzy R. Rudnickim a spółką AVO technika. Próby kopiowania urządzeń ścigane będą wniesieniem pozwu sądowego.

 par. 25 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 par. 26 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

par. 27 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zmian opisów produktów. Wszelkie roszczenia można kierować do producenta, gdyż sam sklep nie jest odpowiedzialny za opis materiałów, które otrzymuje.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl